ข้อตกลงการใช้งาน

Divider
 
กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียด เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์หรือหน้าใดของเว็บไซต์นี้ นั่นหมายความว่าคุณยอมรับว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่าง

หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่าง กรุณาอย่าเข้าสู่เว็บไซต์หรือหน้าใดของเว็บไซต์นี้
 
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ทั้งหมดบนหน้าเว็บไซต์หรือบนหน้าจอที่กำลังแสดงหน้าเว็บไซต์ รวมถึงลิขสิทธิ์ในเนื้อหาและข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ รูปแบบ ร่างแบบ (เดียว รวมถึงโครงสร้างและการจัดเรียงลำดับ) เป็นกรรมสิทธิ์ของแปซิฟิค สตาร์ กรุ๊ป (ต่อไปนี้เรียก "บริษัท"เพียงอย่างเดียว), หรือเว้นเสียอย่างอื่น
 
เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าและบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์และสิทธิ์ (รวมทั้งกรรมสิทธิ์และประโยชน์) ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าและบริการดังกล่าวเป็นของบริษัท บริษัทย่อย ผู้รับเหมาและ/หรือบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
 
การใช้เนื้อหาและข้อมูล
เนื้อหา ข้อมูล และวัตถุทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ ข้อตกลง เงื่อนไข และคำอธิบายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่อาจไม่มีสินค้าและบริการบางชนิดจำหน่ายหรือให้บริการ สิทธิ์ในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัทขึ้นอยู่กับการพิจารณาและการยอมรับของบริษัท

ข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้านี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ใช่คำรับรองหรือรับประกันสินค้า/บริการของบริษัท หรือเป็นข้อเสนอขายสินค้า รบริกาดังกล่าวหรือเป็นความคิดเห็นหรือหรือคำแนะนำให้คุณซื้อหรือลงทุนในสินค้า/บริการเหล่านั้นแต่อย่างใด ก่อนตัดสินใจซื้อหรือลงคุณ คุณควรศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ด้วยตัวเองอย่างรอบคอบ รวมทั้งขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่จำเป็น ข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้านี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ใช่คำรับรองหรือรับประกันสินค้า/บริการของบริษัท หรือเป็นข้อเสนอขายสินค้า/บริการ ดังกล่าว หรือเป็นความคิดเห็นหรือหรือคำแนะนำให้คุณซื้อหรือลงทุนในสินค้า/บริการเหล่านั้นแต่อย่างใด ก่อนตัดสินใจซื้อหรือลงทุน คุณควรศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ด้วยตัวเองอย่างรอบคอบรวมทั้งขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่จำเป็น
 
ไม่มีการรับประกัน
แปซิฟิค สตาร์ แสดงเนื้อหา ข้อมูล และวัตถุที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งข้อความ, กราฟิก, ลิงก์เชื่อมโยงหรือ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่ระบุไว้" การรับประกันใดๆ บริษัทไม่รับรองความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความสมบูรณ์ ของข้อมูลหรือเนื้อหาบริษัทอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้บริษัทได้สละความรับผิดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นไม่ให้ข้อมูลในเว็บไซต์ เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์ไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้ง, การรับประกันโดยนัยยะหรือการรับประกันตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันว่าไม่ละเมิดสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม, การรับประกันความสามารถในการจำหน่ายหรือความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อจุดประสงค์ใดๆ หรือการปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์
 
ข้อยกเว้นความรับผิด
บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าความเสียหายโดยตรง, ค่าความเสียหายทางอ้อม, ค่าความเสียหายสืบเนื่อง, ค่าความเสียหายจำเพาะ, การสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ หรือการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้หรือเกิดจากการเชื่อถือในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ รวมทั้งการที่เว็บไซต์ไม่สามารถแสดงผล, ข้อผิดพลาด, การละเว้นไม่แสดงข้อมูล, การขัดข้อง, ความบกพร่อง, ความชักช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานหรือการส่งข้อมูล, ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือความล้มเหลวของระบบหรือเครือข่าย ไม่ว่าจะในกรณีใด ถึงแม้ว่าบริษัท, ตัวแทนของบริษัทจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย, ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ในการเข้าถึงลิงก์เชื่อมโยง/ไฮเปอร์ลิงก์บนเว็บไซต์ของเราเพื่อไปยังเว็บไซต์อื่นบนอินเตอร์เน็ต คุณจะต้องแบกรับ ความเสี่ยงด้วยตัวเอง บริษัทไม่สืบสวน, รับรองความถูกต้อง, เฝ้าติดตามหรือรับรองเนื้อหา, ความถูกต้อง, ความคิดเห็นหรือลิงก์เชื่อมโยงของเว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อยกเว้นข้างต้นมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 
การส่งมอบข้อมูล
ข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงความคิด, แนวความคิด, องค์ความรู้หรือเทคนิคต่างๆ ในข้อมูลเหล่านั้น) ที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ส่งมอบให้แก่บริษัทถือเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัท บริษัทสามารถทำซ้ำ, ใช้งานหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์ใดก็ได้ (รวมถึงการนำมาปรับปรุงเว็บไซต์นี้และ/หรือบริการของบริษัท) บริษัทไม่มีพันธะหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่หน่วยงานของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับลูกค้าโดยตรงได้ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 
กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล
เมื่อคุณเข้ามาในเว็บไซต์และใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวก, สินค้าและบริการของเว็บไซต์ คุณได้ตกลงยอมรับว่า การใช้งานเว็บไซต์และการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก, สินค้าและบริการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายสิงคโปร์ และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามศาลสิงคโปร์ที่มีอำนาจพิจารณาคดีเฉพาะ
 
สิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ไม่มีบุคคลใดที่มีสิทธิ์ตามสัญญา ใช้ข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการตกลงหรือบังคับ (สิทธิ์บุคคลที่สาม)

การอ้างอิงถึงบุคคลในที่นี้หมายรวมถึง ปัจเจกบุคคล, บริษัท, กลุ่มบริษัท, หุ้นส่วน, การร่วมทุน, สมาคม, องค์กร, ทรัสต์, รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ (ทุกกรณีไม่ว่าจะมีการแบ่งแยกสภาพบุคคลหรือไม่ก็ตาม)

 
Place Holder กลับสู่ด้านบน